Általános Üzleti Feltétetek és Adatvédelem

Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató, azaz az Orinfo Kft. szálláshelyeinek   igénybevételét.  Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a Szolgáltató weboldalának és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik.

A Szerződés a Vendég  szóban (telefonon) leadott foglalásának a Szolgáltató szóbeli (telefonos) visszaigazolásával  jön létre, ezáltal megkötött Szerződésnek minősül.  A  Vendég  ezzel elfogadja a Szolgáltató feltételeit, függetlenül attól, hogy ezen Általános Üzleti Feltételeket valamint a Felhasználási Feltételeket olvasta vagy sem,  kifejezett  hozzájárulását adja telefonszáma név nélkül történő elmentéséhez , illetve éjszakára érkező vagy 19,30 után távozó Vendég esetében nevének és  személyi igazolvány számának feljegyzéséhez. A Szolgáltató se telefonszámot, se bármilyen más  adatot  harmadik félnek nem ad ki, semmiféle hírlevelet nem küld.    

A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett  szálláshelyet  a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

A Vendég  kötelezettséget  vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról,  módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően  tájékoztatja  a  Szolgáltatót.  Kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőző nap 12 óráig van lehetőség.  Amennyiben  a Vendég nem érkezik meg,  illetve foglalását nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a foglalás összértékének 100 %-a. Több éjszakára szóló foglalás esetén az első éjszaka értékének 100 %-a.

A szálláshelyek árai a Szolgáltató honlapján kerül kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szálláshelyeken állnak rendelkezésre. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a szálláshely elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely honlapján kerülnek meghirdetésre.

A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az szálláshely elfoglalásakor tart igényt.

A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására előleg megfizetését kérheti a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére. A Szerződő fél számláját kizárólag  HUF-ban egyenlítheti ki. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető előreutalással, melynek beérkezési ideje a szálláshely elfoglalását megelőző nap 12,00 óra  illetve a helyszínen készpénzzel. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult napi késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem hozható.

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

c) a  Vendég fertőző betegségben szenved.

d)  a  Vendég  nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik a lemondási feltételek megtartásával.

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely rendeltetésszerű használatára. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban (email-ben) eljuttatott panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég felelős  minden általa,  kísérője  vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy által okozott  kárért és hátrányért, melyek miatt  a Szolgáltató vagy harmadik személy elszenved. Ilyen esetekben a Szolgáltató kártérítési igénnyel lép fel a Vendéggel szemben.

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállást  és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni

b) a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni

 
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyeken, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget vagy kísérőjét ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felelős. Az ott felejtett tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Adatvédelem és biztonság

Az Orinfo Kft., mint a www.hakellegylakas.hu  üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlapon nincs lehetőség regisztrációra,  hírlevél  kérésére, az kizárólag a tájékoztatást szolgálja.

Az Adatkezelő által üzemeltetett  weboldal  html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Bizonyos típusú adatok gyűjtését, tárolását és továbbítását hatósági előírások, jogszabályok teszik kötelezővé. Ilyen jellegű adatok a szerződés létrejöttéhez szükséges adatok illetve a jogszabályi kötelezettség miatti adatok.

A kezelt adatok köre: a Vendég neve, lakcíme, születési dátuma, személyigazolvány- vagy útlevélszáma, telefonszáma, email-címe.
Az adatkezelés időtartama: 8 év a Számviteli törvény 169 § (2) bekezdésének megfelelően.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személy es adatokat minden  esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etika i elvárásoknak eleget téve kezeli, minden

esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő

biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Egyéb adattovábbítási kötelezettség

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése, átadása,  iratok  rendelkezésre  bocsátása  miatt  megkereshetik az adatkezelőt. Az Orinfo  Kft. a hatóságok részére   –  amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte   – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szerzői jog

A weboldal tartalmát (képek, szövegek, videók) szerzői jog védi. A weboldalon található tartalmak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő felhasználása vagy átmásolása nem engedélyezett az Orinfo Kft. írásbeli engedélye nélkül.